Стручен состанок во Приватната болница Ре-медика, 19ти ноември 2021


Одржан стручен состанок во Приватната болница Ре-медика на 19.11.2921 со следниве предавачи и теми:

  • М-р д-р Светлана Темелковска, спец. радиолог “Протоколи за дијагностички и скрининг прегледи на дојка“
  • Доц. Д-р Јасминка Чабуковска-Радуловска, спец. радиолог „Протоколи за мамографски и ултразвучен преглед во услови на пандемија- КОВИД-19“
  • Д-р Наде Петановска, спец. радиолог „Интервентни процедури во дијагностиката на болести на дојка“
  • Проф. д-р Андреј Арсовски, спец. тораковаскуларен хирург „Современи аспекти на хируршкиот третман на карциномот на дојка“