За нас


ДОЈКА e оформено во 2016та година. Дознајте повеќе за нашите основачи и членови.

 

Цели и мисија

Македонското здружение за радиологија на дојка – ДОЈКА е посветено на борбата против ракот на дојка. Здружението поддржува рана детекција на рак на дојка преку: скрининг, дијагностичка и интервентна радиологија, и следење на современи насоки и едукација.

ДОЈКА е неполитичко и непрофитабилно здружение со единствена цел борба против рак на дојка користејќи медицински (радиолошки и имиџинг) методи

ДОЈКА ќе биде

  • Извор на информации, насоки и препораки за радиологија на дојка наменети за лекари, специјалисти, радиолошки технолози, пациенти, како и медиуми;
  • Форум за дикусии на темата рак на дојка.

Здружението има задача да:

  • Промовира и создава висок квалитет на медицински и научни стандарди, како и проучување на нормална дојка, патологија на дојка со методи во дијагностичка радиологија, ултрасонографија, магнетната резонанца, други имиџинг и интервентни методи
  • Директно помага за намалување на смртността од рак на дојка преку рана детекција

ДОЈКА ќе ги информира жените во РМ за тековни и нови сознанија за ракот на дојка. Членување во здружението е отворено за сите радиолози и професионалци кои имаат интерес во областа радиологија на дојка. Нашата мисија е

Да мотивираме спасување на животи и третирање на пациенти со рак на дојка со почит и сочуство.

Веруваме дека скрининг намалува смртност.

Сметаме дека современа едукација и медицина базирана на докази е основа за добра клиничка пракса.

Здружението ќе соработува со пациенти, колеги и други организации и здруженија.

Документи

Статут на ДОЈКА

Одобрение за користење на зборот „Македонско“ во нашето име

www.joanidis.mk