Стручен состанок во Приватната болница Аџибаден Систина, 30.03.2019


Одржан стручен состанок во Приватната болница Аџибаден Систина на 30.03.2019 со следниве предавачи и теми:

  • М-р д-р Светлана Темелковска, спец. радиолог „БИ-РАДС класификација“
  • Д-р мед. науки Маја Чапова, спец. радиoлог „Индикации за МР на дојка“
  • Д-р мед. науки Јасминка Чабуковска-Радуловска, спец. радиолог “Калцификати во дојката“
  • Доц. Д-р Џенгис Јашар, спец. патолог „Микроскопска евалуација на хистолошки типови на карциномот на дојка“
  • Г-ѓа Жаклина Чагороска, Управа за електронско здравство „Новини во МОЈ ТЕРМИН“